Skip to main content

To top

Kierownik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności / Food Safety & Quality Manager

Home

Kierownik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności / Food Safety & Quality Manager

Job Category

Technical

Division

THG Nutrition

Location

Poland- Wrocław

Job Type

Full-time

THG is a fast-moving, global technology business that specialises in taking brands direct to consumers. Our world-class proprietary tech and infrastructure powers our extensive portfolio of beauty, nutrition and lifestyle brands and is now helping drive exponential growth of our clients’ brands globally.  

We’re powered by a global team of over 7,000 ambitious people around the world. Our culture is fast-paced and entrepreneurial, it’s this DNA that has supported our incredible growth.

We’re always looking for individuals that can bring fresh and innovative thinking to THG, and play a part in driving the group forward on its exciting journey. So, if you’re ready to take the next big step in your career, challenge yourself every day and evolve with the world around you, THG is ready for you. 

Kierownik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Miejsce pracy: Wrocław (okolice), Magnice (pow. wrocławski)

 

Twój zakres obowiązków:

 • zarządzanie i nadzór nad Systemem Bezpieczeństwa Żywności, HACCP, TACCP w fabryce
 • odpowiedzialność za wdrażanie i utrzymanie globalnych standardów jakościowych
 • zarządzanie i koordynacja pracy zespołu jakości i higieny
 • wsparcie kadry zarządzającej w tworzeniu strategii jakości i planów działania w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności
 • nadzór nad działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo, integralność, zgodność z prawem i jakość żywności
 • rejestrowanie danych jakościowych, analizowanie trendów i podejmowanie działań w celu poprawy jakości
 • udział w audytach potwierdzających zgodność z systemem jakości i bezpieczeństwem żywności
 • nadzór nad rozwiązywaniem problemów jakościowych na terenie fabryki
 • odpowiedzialność za utrzymanie higieny terenu i obiektów
 • wsparcie poszczególnych obszarów fabryki w rozwiązywaniu problemów z zakresu jakości
 • udzielanie specjalistycznego wsparcia i wiedzy w zakresie realizacji celów i planów jakościowych
 • współpraca z organizacjami zewnętrznymi w kwestiach jakościowych

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania jakością, technologii żywności, biotechnologii, biologii, chemii, inżynierii chemicznej, zarządzania produkcją i pokrewne)
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku managera działu jakości w branży spożywczej
 • doskonała znajomość standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymogi BRC, GMP/GHP/HACCP/TACCP)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodą komunikację z centralą w UK
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i umiejętności przywódcze
 • umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
 • proaktywna postawa, nastawienie na proponowanie rozwiązań umożliwiających ciągłe doskonalenie i poprawę standardów
 • nastawienie na współpracę i wspieranie innych obszarów w fabryce w zakresie swojej odpowiedzialności
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

 

To oferujemy:

 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji
 • dodatkowy pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, karta Multisport, prywatne ubezpieczenie na życie, dofinansowanie posiłków w kantynie pracowniczej)
 • możliwość rozwoju zawodowego, również w strukturach globalnych
 • pracę w doświadczonym zespole ludzi ceniących wzajemne relacje i wymianę doświadczeń

 

 

 

Food Safety & Quality Manager

Place of work: Poland, Magnice near Wrocław

 

Your responsibilities:

 

 • management and supervision of the Food Safety System, HACCP, TACCP in the factory
 • implementing and maintaining global quality standards
 • managing and coordinating the quality and hygiene team
 • support for the management in the implementing of quality strategies and action plans in the field of food quality and safety
 • oversight of activities to ensure food safety, integrity, legal compliance and quality
 • recording qualitative data, analysing trends and taking action to improve quality
 • participation in audits confirming compliance with the quality system and food safety
 • supervision over solving quality problems in the factory
 • responsibility for maintaining the hygiene of the area and facilities
 • support for individual areas of the factory in solving quality problems
 • providing specialist support and knowledge in the implementation of quality objectives and plans
 • cooperation with external organizations on quality issues

 

Our expectations:

 • min. 3 years of experience as a quality department manager in the food industry
 • higher education (preferably in the field of quality management, food technology, biotechnology, biology, chemistry, chemical engineering, production management and related)
 • excellent knowledge of food quality and safety management standards (BRC, GMP/GHP/HACCP/TACCP requirements)
 • very good command of the English language, enabling easy communication with the head office in the UK
 • experience in team management and leadership skills
 • analytical and problem solving skills
 • proactive attitude, focus on proposing solutions enabling continuous improvement and improvement of standards
 • focus on cooperation and supporting other areas in the factory in the field of responsibility
 • very good interpersonal and communication skills

 

What we offer:

 

 • remuneration appropriate to the competencies held
 • an additional package of social benefits (private medical care, Multisport card, private life insurance, co-financing of meals in the employee canteen)
 • possibility of professional development, also in global structures
 • work in an experienced team of people who value mutual relations and exchange of experiences

 

 

Because of the high volumes of applications our opportunities attract, it sometimes takes us time to review and consider them all. We endeavour to respond to every application we receive within 14 days. If you haven't heard from us within that time frame or should you have any specific questions about this or other applications for positions at THG please contact one of our Talent team to discuss further. 

THG is committed to creating a diverse & inclusive environment and hence welcomes applications from all sections of the community. 

Apply for this job

Required